Zeland Beograd

Opis projekta

  • Ključ u ruke
  • Spratnost: Po+Sut+Pr+3S+galerija
  • Površina: 3500 m2

Stambeni objekat A se nalazi u okviru kompleksa ’Zeland’ – rezidencijalnog stabmenog kompleksa na ekskluzivnoj lokaciji na Dedinju.

Objekat je spratnosti Po+Sut+Pr+3S+galerija orijentacione bruto površine oko 3 500 m2.
Nivo -2 je rezervisan za garaže kojima se pristupa preko rampi i tehničke prostorije.
Nivo -1 ili nivo suterena je previđen za stanarske ostave i dva manje luksuzna stana približne površine oko 100 m2.
Prizemlje i dve spratne etaže projektovani su sa po dva stana po etaži okvirne površine 250 m2, dok je treća etaža sa tehničkom etažom rezervisana za stan od 250 m2 i dupleks od 500m2.

Konstruktivni sistem je armirano-betonski-panelni sa nosećim vertikalnim elementima d=20 cm.
Međuspratna konstrukcija je armirano-betonska sa nošenjem u oba pravca d=24cm.
Kompletna armirano betonska konstrukcija je izvedena sistemskom oplatom DOKA.

Zidovi: Fasadni zidovi su sendvič zidovi u sastavu armirano betonski zid, odnosno giter-blok d=20 cm, mineralna vuna sa voalom d= 8cm, obzidni zid od opeke d=12 cm.
Unutrašnji zidovi su izvedeni od giter blokova d=20cm, i opeke d=12 cm i mašinski malterisani u sistemu Rofix-maltera.
Podovi: Svi podovi su u sistemu plivajućih podova: Isover mineralna vuna d=2cm sa cementnom košuljicom.
Izolacije: Horizontalna i vertikalna hidroizolacija objekta izvedena je ’Sika’-folijom, kao i izolacija ravnih krovova i terasa.
Hidroizolacija kupatila je na bazi polimer-cementnih premaza (Izomat).
Termo izolacija je izvedena mineralnom vunom tipa ’Knauf’ promenljive debljine zavisno od projekta.
Fasada: Fasada je izradjena u Rofix sistemu: malter sa lepkom i mrežicom zaštićen temeljnim premazom i završno obrađen Si&Si bojom. Fasada je izrađena u kontinuitetu bez nuteva.

Objekat se nalazi u ulici Neznanog junaka 23 u Beogradu.
Spratnost objekta je 2Po + Su + P + 1 + 2 + Pe + Te orijentacione površine oko 18 000 m2.

Nadzemni deo objekta je svojom dužom stranom postavljen na građevinsku liniju u pravcu ulice Neznanog junaka, a svojom kraćom stranom postavljen je na građevinsku liniju u pravcu ulice Mirka Tomića.

Podzemni deo objekta postavljen je na granice parcele.
Predmetni objekat se sastoji od dva nivoa garaža ispod zemlje (nivo -2 i nivo -3), suterena takođe podzemnog, prizemlja, dva sprata, povučenog sprata kao i tehničke etaže.

U podzemnoj etaži -3 i delom u podzemnoj etaži -2 su parking mesta. U preostalom delu etaže -2 nalazi se bazen sa pratećim sadržajima. U podzemnoj etaži -1(suterenu) nalazi se banket sala sa svim pratećim sadržajima, a prizemlje je predviđeno za hol sa recepciom i restoranom. Na spratovima se nalaze sobe za posetioce, a na tehničkoj etaži nalaze se tehničke prostorije.

Objekat je u osnovi pravougaonog oblika, u podzemnom delu dimenzija 60,0 m × 50,0 m, a u nadzemnom delu 44,0 x 32,0 m. Spratne visine objekta su (h-3=3,1 m, h-2=3,2 m, h-1=5,4 m, h0=4,8 m, h1=3,7 m, h2=3,7 m, hpe=3,7 m, hte=4,4 m). U garažnom prostoru visine su 3,10 m i 3,20 m a u prizemlju 5,40 m. Ukupna visina nadzemnog dela objekta sa tehničkom kućicom je 20,90 m. Objekat je ukopan u visini skoro tri etaže i temelji se na temeljnoj ploči d = 60 cm sa kontra gredama d/b=140/200 cm.
Vertikalne noseće elemente konstrukcije objekta čine a.b. zidovi jezgra debljina d=12 – 40 cm i obodni zidovi podruma d=25 cm iz kojih ka unutrašnjosti objekta izlazi sistem upravnih a.b. zidova koji imaju ulogu kontrafora, zajedno sa kružnim a.b. stubovima Ø70, Ø100 spregnutim sa čeličnim jezgrom (zavareni I profil) i kvadratnim a.b. stubovima 70/70, 60/60cm, 50/50cm koji se prostiru od temeljne ploče do vrha objekta. A.b. tavanice su debljine d=26cm. Pored pomenutih konstruktivnih elemenata, na delu objekta između osa 01 i 05 i D i G međuspratne tavanice iznad prizemlja i prvog sprata čine čelične grede spregnute moždanicima sa a.b. pločom d= 12 cm koje su sa jedne strane oslonjene na betonsku gredu, a sa druge strane ovešane o čeličnu zategu koja se prostire od međuspratne tavanice iznad prizemlja, pa sve do krova gde se sidri u velikom zidnom nosaču. O pomenutu zategu ovešane su i sve a.b. međuspratne konstrukcije na delu objekta izmedju osa 01 i 05 i D i G. Ovakav konstruktivni sistem zahtevao je sagledavanje i usaglašavanje tehnologije građenja sa projektovanim fazama prihvatanja statičkih uticaja u konstruktivnim elementima. Kompletna konstrukcija u zoni između osa 01 i 05 i D i G je držana pod skelom od temelja do vrha objekta zbog izrade tavanica koje su okačene o čelične zatege. Podupiranje ovog dela konstrukcije vršeno je u saradnji sa firmom DOKA Serb d.o.o. Na ovom delu konstrukcije oplata svih ploča iznad prizemlja je skinuta tek posle postizanje pune nosivosti velikog krovnog nosača. Uklanjanje skele vršeno je etažu po etažu. Skele oko čelične zatege dimenzija 60x38cm na površini od 2,0 x 2,0m duž svih etaža su prvo uklonjene da ne bi došlo do preraspodele uticaja u čeličnoj zategi za koje ona nije projektovana i predviđena. Posle uklanjanja skele u ovoj zoni pristupilo se demontaži skela sukcesivno prateći preko mernih traka izduženje zatege i unos sile u ovaj konstruktivni element. Merenje izduženja zatege vršeno je u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu.
Na nivou -2 nalazi se bazen. Bazen je nepravilnog oblika, unutrašnjih dimenzija u osnovi je 10,84×7,62 m. Bazen je skimerskog tipa, jednake dubine vode h=1,45 m. Gornja ivica bazena je, zbog skimera, za 15 cm viša od vode. Na dve strane bazena je formirana hidromasažna klupa širine 0,45 m, dubine 0,60 m. Na suprotnoj strani je formiran ulaz u bazen sa 6 stepenika, lučnog oblika od nearmiranog betona, dimenzija h/b=26.7/30cm. Bazen se preko svojih AB zidova oslanja na AB temeljnu ploču objekta u kome se nalazi.
Ispod bazena se nalazi prostor promenljive visine. Taj prostor je popunjen dobro nabijenim šljunkom koji je podloga za donju ploču bazena.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo