Višeporodična stambena zgrada – Vršac

Opis projekta

  • Rok izvođenja: 12 meseci
  • Spratnost objekta: Pr+3

Na osnovu zahteva Investitora, projektnog zadatka, Lokacijskih uslova i Građevinske dozvole izrađen je projekat za izvođenje višeporodičnog stambenog objekta u ulici Užička bb Vršac, KP 9634/1 KO Vršac. Pristup parceli je ostvaren, iz ulice Užičke. Spratnost objekta je Pr+3.

Pešački ulaz u objekat se nalazi na severo-zapadnoj strani. Prizemlje objekta se nalazi na koti ±0,00m = 107,36m i izdignuto je iznad kote trotoara za 0,28m, tako mu se pristupa pomoću spoljnog stepeništa i rampe. Pomoću stepeništa se pristupa svim etažama u objektu. U prizemlju je organizovano 5 stambenih jedinica, higijenske ostave zgrade su na I, II,III spratu. Sve 4 etaže imaju po 5 stambenih jedinica, ukupno 20 stambenih jedinica i to: 5 jednoiposobnih i 15 dvosobnih. Objekat je pravougaonog oblika, dimenzija prizemlja 21,20m x 18,90m.

Objekat je u osnovi približno pravougaonog oblika, gabaritnih dimenzija: A x B= 21,20m x 18,90m, a spratnost je: Pr + 3, bez podruma i sa izlaskom u tavan koji se ne koristi. Krov je projektovan kao dvovodan sa nagibom krovnih ravni od 25º. Krovni pokrivač je klasičan crep , koji se fiksira na letve postavljene preko osb ploča na rogovima krovne konstrukcije. Preko osb ploča postavlja se sloj ter hartije.

Drvena krovna konstrukcija projektovana je kao klasična sa rogovima, rožnjačama i stubovima oslonjenim na noseće elemente konstrukcije. Međuspratne konstrukcije, osim podne ploče prizemlja, projektovane su kao polumontažna tavanica tipa ” LMT ” .Na mestima kupatila ( mokri čvorovi ), zbog trasiranja vodovodnih i kanalizacionih cevi, projektovana je upuštena AB ploča debljine dp = 12cm. Zbog konfiguracije terena i postavljanja objekta na tlo, podna ploča prizemlja projektovana je kao puna AB ploča oslonjena na temeljne zidove i za pripadajuća opterećenja i konturne uslove usvojena je debljine: dp = 12cm a izvodi se od betona marke MB30 armiranog mrežastom i rebrastom armaturom.

Glavni noseći sistem konstrukcije je zidani u kombinaciji sa skeletnim. Vertikalna komunikacija omogućena je dvokrakim kolenastim stepenišnim . Usvojena je minimalna ( geotehničkim elaboratom ) tražena efektivna dubina fundiranja od Df min=1.20m, čime bi se temeljenje objekta izvršilo u povoljnoj sredini ( Cl – glina ).

Stanje podzemne vode u terenu je veoma povoljno, tako da će se celokupni iskop I izrada temeljne konstrukcije vršiti u nadizdanskoj zoni. Projektovana temeljna konstrukcija predviđena je u obliku temeljnih traka ispod nosećih AB zidova povezanih u oba ortogonalna pravca tako da čini krutu, a stabilnu celinu. Izvodi se od marke betona MB 20 armiranog glatkom armaturom sa debljinom temeljne trake dt= 40 cm, a širinom i potrebnom armaturom prema statičkom proračunu.

Fasadni zidovi su projektovani od giter bloka 25cm, koji se oblažu kamenom vunom, debljine d= 10 cm. Fasadni sistem je projektovan u sledećim slojevima preko termoizolacionih ploča: lepak, staklena mrežica, lepak , podloga, završna obrada bavalit.

U objektu su projektovane završne obrade podova zavisno od namene prostorija. U ulaznom delu, vetrobranu, stepeništima i zajedničkim hodnicima je predviđena granitna keramika. U stanovima je predviđena podna keramika u hodnicima, kuhinjama, kupatilima, balkonima i lođama, dok je u dnevnim i spavaćim sobama predviđen laminat.

Završna obrada se postavlja na prethodno postavljene slojeve cementnog estriha,termoizolacije, hidroizolacije i drugih slojeva zavisno od vrste međuspratne konstrukcije. Unutrašnji zidovi su od blok opeke debljine d=10, d=20 cm. Zidovi su malterišu i boje poludisperzivnim bojama, dok se u kupatilima i kuhinjama oblažu keramičkim pločicama. U kupatilima keramičke pločice su od poda do plafona, dok su u kuhinjama do visine 1,50 m.

Sva fasadna stolarija projektovana je kao PVC stolarija, sa prekinutim termičkim mostom, zastakljeni termoizolacionim staklom, sa ili bez aluminijumskih roletni zavisno od pozicije gde se nalaze.

Konstrukcija prozora i krila prozora je od PVC petokomornih profila sa pocinkovanim čeličnim ojačanjem, sa prekinutim termomostom, sa sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom vulkanizovanom u uglovima. Zastakljivanje pozicija je dvostrukim niskoemisionim staklom 4+15+4mm . Unutrašnja vrata su standardna drvena stolarija, a ulazna vrata u stanove su protivprovalna siguronosna.

Ulazna vrata u zgradu su od plastificiranih aluminijumskih profila zastakljeni termoizolacionim staklom i dimenzija prema propisima za lica sa posebnim potrebama. Zaštitna ograda i rukohvati stepeništa su čeličnih cevastih i kutijastih profila,koji su antikoroziono zaštićeni i bojeni bojom za metal dav puta, u svemu prema propuruci i uputstvu proizvođača. Ograde i rukohvati na terasama su takođe od bojenih čeličnih profila.

Odvod atmosferske vode sa krova je rešen horizontalnim krovnim uvalama i olučnim vertikalama od plastificiranog čeličnog lima. Za izradu horizontalnih uvala ivertikalnih oluka, kao i zaštitu delova objekta limom, predviđen je plastificirani čelični lim debljine 0,60 mm. Spajanje elemenata plastificiranog lima u zavisnosti od mesta ugradnje, odnosno elementa zaštite objekta, vršiti ležećim i stojećim duplim prevojima (pertlanjem), sve u skladu sa tehničkim propisima.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo