Slobodnostojeći višeporodični stambeni objekat – Obrenovac

Opis projekta

  • Vrsta radova – Ključ u ruke.
  • Spratnost P+4 (lamela A) i P+5 ( lamela B)
  • Početak radova 01.11.2015.godine
  • Završetak radova 01.06.2016.godine

Na parceli br. 1457/1 KO Obrenovac u Opštini Obrenovac, Grad Beograd, projektovan je slobodnostojeći višeporodični stambeni objekat koji se sastoji iz 2 lamele sa ulazom “A” i ulazom “B”. Objekat je postavljen paralelno u odnosu na severozapadnu i jugoistočnu granicu parcele, između ulica Posavskih Norvežana i Đačkog bataljona. Objekat je u prizemlju udaljen 5 m u odnosu na regulacionu liniju. Spratovi su mestimično prepušteni 1.20m ka ulici Đačkog bataljona, odnosno 1.39m ka ulici Posavskih Norvežana.

Pešački prilaz objektu je sa severozapadne strane iz Ulice Posavskih Norvežanaspoljašnjim stepeništima i rampama, koji vode sa interne pešačke saobraćajnice, do pristupnog platoa na koti prizemlja objekta. Objekat ima dva nezavisna ulaza, “A” i “B”.

Položaj objekata, pešački i kolski pristup, položaj i broj otvorenih parking mesta utvrđeni su projektom arhitekture, a u skladu sa lokacijskim uslovima.Na lokaciji su obezbeđena 23 parking mesta na otvorenom ili delimično natkrivenom parkingu, od kojih 3 za invalide. Parking mestima se pristupa preko 4 kolska ulaza, 3 ulaza iz ulice Posavskih Norvežana, i jedan kolski ulaz iz ulice Đačkog bataljona. Na severnom i južnom kraju objekta, u prizemlju postoje natkriveni prolazi ispod kojih se obavlja kolski saobraćaj i parkiranje vozila na parceli.

Kako se objekat nalazi na lokaciji sa velikom denivelcijom (oko 1.1m) između dve pristupne saobraćajnice, izrađuje se nasip prema Geomehaničkom elaboratu, kojim se omogućava povezivanje ovih dveju saobraćajnica rampom, tako da je pešački pristup moguć i iz Ulice Posavskih Norvežana.

Prostor za kontejnere je obezbeđen na platou uz Kolski ulaz 1 iz Ulice Posavskih Norvežana.

Na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja stambenog objekta sa dve lamele za višeporodično socijalno stanovanje, sa dva zasebna ulaza, lamela “A” spratnosti P+4, I lamela “B” spratrnosti P+5. Objekat ima ukupno 32 stana, po 16 stanova u svakoj od lamela, iukupnu neto površinu 2.037,41 m² odnosno bruto površinu 2.468,49 m². Gabarit objekta je 54,03×12.13m.

Prizemlje ima ukupnu neto površinu od 230.24m2 i obuhvata, dva ulaza sa vetrobranom, stepenišnim prostorom sa hodnikom I liftom, tri stana (1 na ulazu A,2 na ulazu B), 2 zajedničke prostorije, 2 ostave za alat i toplotnu podstanicu u ulazu “B”. Etaže od prvog do četvrtog sprata imaju ukupnu neto površinu od ~433 m2 (detaljniji podaci o površinama etaža se mogu videti u numeričkoj I grafičkoj dokumentaciji projekta) i obuhvataju na svakom ulazu po 3-5 stambenih jedinica u zavisnosti od funkcionale raspodele i stepenišni prostor sa hodnikom. Peti sprat se nalazi samo u lameli “B”, I obuhvata 2 stambene jedinice i stepenišni prostor sa hodnikom. Neto površina petog sprata iznosi 85,17m2.

Stanovi su različitih struktura i njihova površina je u rasponu od 28 m2 do 91 m2. Svaka stambena jedinica sadrži ulaznu zonu, kupatilo I wc u zavisnosti od strukture, višenamenski dnevni boravak sa kuhinjskom nišom, i spavaću sobu, odnosno spavaće sobe. U sklopu višenamenskog dnevnog boravka predviđena je i trpezarija.

  • UKUPNO NETO OBJEKTA 2.037,41 m2
  • UKUPNO BRUTO OBJEKTA 2.468,49 m2

Osnovni konstrukcijski sistem objekta je armiranobetonski skeletni. Sačinjavaju ga polumontažne AB ploče tipa LMT, koje se, preko AB greda oslanjaju na AB stubove i zidove. Predviđeno je AB jezgro u okviru liftovskog prostora, d zida=16cm . Fasadni obodni zidovi su izrađeni od giter blokova debljine 19cm. Poprečni zidovi su od giter blokova debljine 19cm, osim zidova između stanova koji su od klimabloka 20cm, slično tipu “Zorka Klimablok”. Podužni zidovi su od giter bloka 19cm, osim zidova između stanova i zidova ka hodniku, koji su od klimabloka 20cm, slično tipu “Zorka Klimablok”. Zidovi se zidaju u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa horizontalnim i vertikalnim serklažima u svemu prema tehničkoj dokumentaciji. Unutrašnji konstruktivni zidovi između stanova su od klimablokova, slično tipu “Zorka Klimablok”, debljine d=20 cm. Pregradni zidovi su od šuplje opeke debljine d=12 cm. U visini nadvratne grede po celoj dužini pregradnog zida betonira se serklažna greda dimenzija 12/20cm.

Temelji objekta su temeljne grede širine 90 cm na obodnim zidovima, 160 cm na poprečnimnosećim zidovima i temelji samci dimenzija 250×250 cm na delu prolaza u prizemlju ispod spoljašnjih stubova. Lift se temelji na temeljnoj ploči d=50cm.Pristupni plato, rampa i stepeništa se temelje na trakama širine 40 cm. Sve temeljne grede su visine 50cm, i izvode se u armiranom betonu C25/30 prema arhitektonskim crtežima i statičkom proračunu. Fundiranje temelja se radi na 80cm ispod tačke najniže kote postojećeg terena, odnosno na 74.46m.

Podna ploča prizemlja je armirano betonska debljine d=10cm. Ispod pregradnih zidova od šuplje opeke d=20cm se u nivou podne ploče izvodi temeljni serklaž

Međuspratna konstrukcija iznad prizemlja i spratovaje polumontažnatavanica od fert gredica i punioca tipa LMT, debljine16+4cm,a sve konzolne terase su pune armirano-betonske ploče debljine 15cm. Stepenište je monolitna armirano betonska kolenasta ploča d=15cm. Čista visina prostorija unutar objekta iznosi 2.60m (od gotovog poda), osim u prostoriji toplotne podstanice, gde se ploča upušta za 20 cm kako bi se dobila čista visina prostorije od 2.80m, koliko se zahteva u uslovima Toplovoda Obrenovac za novoprojektovanu prostoriju toplotne podstanice.

Krovnu konstrukciju objekta čine jednovodni krovovi (pos KK1-KK5), nagiba 7⁰ odnosno 10⁰, drvena krovna konstrukcija sa rožnjačama na pravim stolicama. Krov je pokriven plastificiranim pocinkovanim limom na daščanom patosu. Nad balkonima, izvodi se ravan krov (pos K3) nagiba 2%, sa lakom čeličnom konstrukcijom, sa TPO membranom kao pokrivačem na patosu od OSB ploča.

Na objektu je zbog dužine predviđena konstruktivna dilatacija na sredini objekta u osama 7 i 7′, između koje se postavlja stiropor 5 cm.U prizemlju, ploča na tlu je dilatirana u osama 7 i 7′ gde se takođe postavlja stiropor debljine 5cm između ploče i zida.Dilatacija kreće od temelja, a krovnu konstrukciju je potrebno dilatirati krovnim nadzidkom koji izlazi iznad krova u visini od 50cm, u svemu prema arhitektonskom projektu.

Zemljani radovi

Iskop se vrši mašinskim putem (90%) i ručno (10%) u zemljištu II kategorije.

Ispod svake temeljne trake je neophodno izvršiti zamenu tla u sledećim slojevima: šljunčani tampon d=20cm (frakcije 0-31). Ispod podne ploče prizemlja i podne temeljne ploče liftovskog jezgra je neophodno izvršiti nasip u sledećim slojevima: “prljavi šljunak” d=30cm, šljunčani tampon prirodne mešavine d=20cm (frakcije 0-31).

Zaštita od podzemne vlage se vrši postavljanjem bitumenske hidroizolacije slične tipu IZOTEMV4 preko AB ploče na tlu.Pre varenja bitumena za podnu ploču premazati polimer-cementnim premazom sve prodore vertikalnih serklaža u širini 40/60cm.

Krovovi objekta se izvode kao jednovodni krovovi sa padom od7° odnosno 10°. Krovni pokrivač je ravan čelični pocinkovani plastificirani lim d=0.60mm koji se postavlja preko krovne hidroizolacije na bazi bitumena sa uloškom od staklenog voala slično tipu Izolim. Izolim se postavlja preko daščane podloge na drvenim rogovima. Ventilacioni i dimnjački kanali izlaze iznad krova u visini od 1m u odnosu na mesto prodora krovne ravni.

Fasadni zidovi se oblažu pločama ekspandiranog polistirena slično tipu Austrotherm EPS AF d=12cm, odnosno d=5cm na erkerima hodnika, u svemu prema projektu. Završna obrada fasadnih zidova je u slojevima: lepak za stiropor, mrežica, lepak za stiropor,”BAVALIT*” u boji prema izboru projektanta.

Betonski zid sokla se oblaže sturodurom debljine 5cm, sa završnom obradom kulirom u boji po izboru projektanta.

*BAVALIT: dvokomponentni mineralni malter (komponenta A: suva smesa, komponenta B: AKRIL EMULZIJA; komponenta A : komponenta B = 8 : 1)

Obrada unutrašnjih zidova stanovaprizemlja i spratovase izvodi malterisanjem zidova produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja, gletovanjem i bojenjem poludisperzijom.Hol objekta i stepenišni prostori se malterišu produžnim malterom 1:3:9, gletuju i boje poludisperzijom. Zidovi ostava alata, hodnika, podstanice obloženi kamenom vunom d=5 se najpre obrađuju lepkom za i mrežicom u dva sloja, a zatim završno nanosi bavalit u beloj boji, kao i zidovi lifta ka stanovima na koje se postavlja kamena vuna9cm zbog zvučne izolacije. U toaletima i kupatilima zidovi se oblažu keramičkim pločicama I klase do plafona, a u kuhinji do visine od 1.50m1. Sve pločice se postavljaju na lepak.

Obrada plafona se izvodi malterisanjem produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja.

Obrada podova

Pod prizemlja se izvodi na termoizolaciji od sturodura debljine 12cm slično tipu Austrotherm XPS 30, u vidu cementne košuljice d=5cm koja se izliva na PVC foliji. Zbog debljine termoizolacije košuljicu je potrebno armirati šulc mrežom. Pod stanova sprata se izvodi kao plivajući pod sa zvučnom izolacijom Austrotherm EPS T650 d=3cm, sa PVC folijom i cementnom košuljicom koja se armira polipropilenskim vlaknima.

Završna obrada poda u stanovima je laminat d= 0.8mm postavljen na poliesterskom filcu, sa gotovom hrastovom lajsnom koja se postavlja po obodu prostorije.

Završna obrada podova kupatila, kuhinja, terasa su keramičke pločice I klase, dok su podovi zajedničkh komunikacija i prostorija od granitne keramike I klase. Sva spoljna keramika mora biti protivklizna i otporna na mraz.

Podovi u kupatilima i na terasama se hidroizoluju premazom na cementnoj bazi slično tipu ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC u svemu prema detaljima i opisima u projektu. Svu keramiku izvesti u projektom predviđenim padovima i prema izboru autora. Sve cementne košuljice je neophodno odvojiti od zidova stiroporom d=3cm zbog sprečavanja prenosa zvuka kroz konstrukciju.

Okolne pešačke pristupne staze i parking mesta se izvode od behaton pločana sloju peska. Kolske saobraćajnice su završno asfaltirane, u svemu prema projektu saobraćajnica i saobraćaja i saobraćajne signalizacije.

Spoljna stolarija i bravarija

Konstrukcija rama i krila prozora izvedena je od petokomornih pvc profila bele boje slično tipu Vujić S-7000.

Ulazna vrata u objekat su od aluminijumskih profila sa termo prekidom.

Ulazna vrata u ostave za su jednokrilna, a u podstanicu dvokrilna od pocinkovanog čeličnog lima sa ispunom od kartonskog saća.

Zaštitne ograde na francuskim balkonima i lođama se izvode od čeličnogpocinkovanog perforiranog plastificiranog lima na konstrukciji od čeličnih kutijastih profila.

Ograda rampe za pešake i invalidska kolica izrađuje se od čeličnih cevi kvadratnog poprečnog preseka, sa dva rukohvata na visini 60cm i 90cm, u svemu prema šemama bravarije. Ograde unutrašnjih stepeništa i ograde na svetlarnicima izrađuju se od čeličnih cevi kvadratnog poprečnog preseka i ispunom od čeličnih flahova, u svemu prema šemama bravarije.

Pronađite dom iz snova.

Počnimo