Glavni poštanski centar – Niš

Opis projekta

  • Objekat: Glavni poštanski centar Niš

PLC (GPC) Niš lociran je u industrijskoj zoni, na obodu gradske stambene zone Niša, u Ulici Dimitrija Tucovića bb, i čini ga zemljište površine 0,52 ha, izduženog oblika. Teren je blago zatalasan sa nadmorskim visinama do 199 m.
Lokacija se na severu i istoku graniči sa Glavnom železničkom stanicom Niš (sa severa peronima i kolosecima, a sa istoka objektom), sa juga Ulicom Dimitrija Tucovića bb, a sa zapada poslovno – tehničkim objektima (magacinskim prostorom) drugih privrednih subjekata.
Lokacija je udaljena oko 2 km od užeg gradskog jezgra Niša, a 5 km do auto-puta E 75 Subotica – Niš – Beograd.

Na predmetnoj lokaciji nalazi se postojeći objekat PLC (GPC) Niš, koji je u funkciji od 1992. godine. Postojeći objekat je neto površine oko 4780.00 m2 (bez skloništa), skeletne konstrukcije, sa betonskim stubovima radne visine od 5.3 m, ukupne visine od 15.5 m. Objekat je spratnosti Su + Pr + S1 + S2.
Takođe, na lokaciji se nalazi i objekat u funkciji portirnice i radionice. Objekat je spratnosti Pr, neto površine 63,00 m2.
Kompleks PLC (GPC) Niš je saobraćajno-tehnološka celina, sa kontrolisanim pešačko-kolskim ulazima/izlazima.
Ulaz u Kompleks je iz Ulice Dimitrija Tucovića.
Konstruktivni sklop je sistem armirano-betonskih ramova raspona 5.0m u poprečnom pravcu. Medjuspratna konstrukcija je puna krstato armirana ploča. Ravna armirano-betonska ploča livena na licu mesta je završna krovna ploča objekta.
Spoljni zidovi su od glinenih blokova d=25cm, sa termoizolacijom od 2cm tervola, a fasadna opeka je završni sloj. Sve vidne betonske mase su od natur betona.

Tehnološka koncepcija definiše planirani raspored objekata Kompleksa GPC-a. Objekti kompleksa Kompleksa GPC-a predstavljaju urbanističko-arhitektonsko-gradjevinsku i funkcionalnu celinu, sa usaglašenim saobraćajnim rešenjem i parternim uredjenjem.

Podela objekta po etažama Neto površina m2 Bruto površina realna m2 Bruto površina po GUP-u m2
1. Rekonstr. i dogr. objekat   4 920.44 5 778.46 4 941.46
2. Portirnica        69.65 90.57      90.57

Ukupna površina   4 990.09 5 869.03 5 032.03

Pronađite dom iz snova.

Počnimo