Kupovina stana objavljeno 03.02.2022
Svi saveti

Porez na prenos apsolutnih prava – ko ga plaća i kad?

Pre početka priče o tome šta je porez na prenos apsolutnih prava za stan, kao i ko plaća porez na prenos apsolutnih prava – obaveštavamo vas da je država 2021. poslednji put izmenila Zakon o porezima na imovinu, kojim je obuhvaćen i (porez na) prenos prava.

Određene odredbe primenjuju od 1. januara 2022. Godine.

Najznačajnije izmene Zakona odnose se na:

 1. Investicione fondove fizičkih lica,
 2. Grupe nepokretnosti oporezivih porezom na imovinu (stanovi, garaže sa  više garažnih mesta ili boksova, proširene prostorije, pomoćni objekti (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.), nadstrešnice preko 10 m2),
 3. Produženje perioda sa 9 na 12 meseci za utvrđivanje prosečene cene nepokretnosti,
 4. Utvrđivanje visine stope poreza na imovinu
 5. Poreska oslobođenja
 6. Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon

Danas objašnjavamo upravo tu poslednju stavku. Šta je porez na prenos apsolutnih prava za stan, – ko ga plaća, i kako?

Porez na prenos apsolutnih prava kao olakšica za kupovinu stana

Kupci prvog stana imaju pravo na povraćaj plaćenog PDV-a ukoliko kupuju stan direktno od Investitora. Ovo spada u olakšice koje država sprovodi kako bi podigla stambenu sposobnost mladih sa porodicom.

Još jedna od olakšica podrazumava i oslobađanja od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu novoizgrađenih stanova.

Da li možete biti i oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Da! Ukoliko kupujete stan koji je u izgradnju direktno od Investitora oslobođeni ste plaćanja  poreza na prenos apsolutnih prava jer isplaćujete cenu sa porezom na dodatnu vrednost ( PDV).

Krem sofa sa jastucima

Šta se smatra kupovinom prvog stana?

Kupovinom prvog stana smatra se nekoliko stvari. Prva je kupovina stana kao takvog. Nakon toga, kupovina porodične stambene zgrade, svojinskog udela na stan, kao i svojinskog udela na porodičnoj stambenoj zgradi.

Kupovina stana može obaviti pravno ili fizičko lice koje je punoletno, i koje od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji stiče prvi stan na teritoriji Republike Srbije.

Ostvarivanje prava na oslobađanje od poreza na dodatnu vrednost?

Kupac prilaže svu potrebnu dokumentaciju uz poresku prijavu. Površina stana za koje se ostvaruje poresko oslobađanje iznosi do 40m² za kupca i po 15m² za svakog člana njegovog porodičnog domaćinstva.

Ko (zapravo) plaća porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava karakterističan je u prometu polovnih nekretnina. Njega po zakonu plaća prodavac nekretnine.

Međutim, u praksi se vrlo često sreće da se kupac i prodavac ugovorom  međusobno dogovore da porez na prenos apsolutnih prava plati kupac (u ime prodavca). 

Važno!

Ukoliko ste platili PDV za kupovinu stana, bićete oslobođeni poreza na prenos apsolutnih prava, i obrnuto.

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2.5 posto. Stopa poreza na dodatnu vrednost za stanove je 10%.

Početna preska obaveza – PPI4 obrazac

Celokupna procedura započinje podnošenjem poreske prijave kod nadležnog poreskog organa u mestu stanovanja prodavca nekretnine. 

Obrazac koji popunjavate naziva se PPI4 obrazac i potrebno ga je pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću popuniti tačno i precizno. 

Rok za podnošenje poreske prijave za Porez na prenos apsolutnih prava? 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

Tata sa ćerkama

Takođe je neophodno priložiti i sledeća dokumenta:

 1. Podnetu poresku prijavu (PPI-4) koju popunjava prodavac stana ili njegov zastupnik
 2. Overenu izjavu kupca (prvog) stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove porodičnog domaćinstva (na Obrascu IKPS –PPAP), overenu kod javnog beležnika
 3. Ugovor o kupoprodaji stana, overen kod javnog beležnika
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (kupca)
 5. Uverenje o državljanstvu (kupca)
 6. Overenu fotokopiju lične karte i uverenje o kretanju/prebivalištu
 7. Uverenje nadležne lokalne samouprave na kojima je kupac prvog stana imao prebivališta da nije zadužen sa porezom na imovinu.

Naša preporuka je da se prilikom kupovine nekretnine oslonite na znanje i iskustvo Grading tima koji se bavi prometom nekretnina. 

Pored toga što će vam  mi možemo pomoći u pronalaženju nekretnine po želji, naš tim će vam pružiti i adekvatnu pravnu pomoć u administrativnom delu kupovine stana.

Čak i ovaj proces kao što je Porez na prenos apsolutnih prava može ići mnogo lakše i sigurnije. Brojne su prednosti kupovine stana preko magenta za nekretnine. Razmislite dobro pre nego se u ovakve poslove upustite sami. Grading je tu da vam pomogne da napravite pravi izbor!