Belville 2018-03-19T10:32:34+00:00

Project Description

Stambeno poslovni objekti SPO 4/1 i SPO 4/2

O URBANISTIČKOM REŠENJU

Stambeno poslovni objekti SPO 4/1 i SPO 4/2 su jedni od pet stambeno poslovnih objekata koji sa zajedničkom podzemnom garažom G4, čine urbanističku celinu na građevinskoj parceli GP4.
Objekti su spratnosti Po+Pr+10.
Objekti su dobro osunčani i provetreni, sa bogatim vizurama prema svojoj okolini.
Bruto građevinska površina objekta SPO4/1 je 13010,18 m2, a bruto razvijena građevinska površina je 12119,87 m2.
Bruto građevinska površina objekta SPO 4/2 je 13070,78 m2, a bruto razvijena građevinska površina je 12180,47 m2.

O ARHITEKTONSKOM REŠENJU

Objekti su shodno projektnom zadatku, projektovani tako da su u prizemlju objekta smešteni pretežno poslovni sadržaji, na spratovima samo stambeni sadržaji, a u podrumu objekta svi neophodni prateći sadržaji.
U prizemlju, objekat ima dva nezavisna stambena ulaza, kao i pešački pasaž kroz objekat.
Pešački pasaž kroz objekat (visine Pr+1, širine 14,15 m) predstavlja prodor unutar blokovske centralne komunikacije kroz sam objekat.

Objekti se sastoje od sledećih nivoa:

 • Nivoa podruma na koti -3,52 m (73,13 m)
  Na ovom nivou su projektovani sledeći sadržaji:
  zajednički prostori koji se sastoje od horizontalnih i vertikalnih komunikacija, tehničkih prostorija (hidropodstanice, APA uređaja, toplotne podstanice, prostorije spremačice, trafostanice i razvodnog postrojenja) i dva skloništa za po 100 osoba, (mirnodopska namena su stanarske ostave)
  jedan magacin lokala iz prizemlja
  sedamnaest garaža za individualno korišćenje
 • Nivoa prizemlja na koti ±0,00 m (76,65 m)
  Na ovom nivou su projektovani sledeći sadržaji:
  o zajednički prostori koji se sastoje od dva nezavisna stambena ulaza, horizontalnih i vertikalnih komunikacija i tehničkih prostorija, (elektroprostorije)
  dvadeset osam lokala namenjenih poslovanju. Svaki lokal se sastoji od poslovnog prostora i sanitarnog čvora sa ostavom
 • Nivoa I sprata
  Na ovom nivou su projektovani sledeći sadržaji:
  zajednički prostori koji se sastoje od stepeništa, hodnika i liftova,
  četiri jednosobna stana
  osam dvosobnih stanova
  dva trosobna stana
 • Nivoa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X sprata
  Na svakom od ovih nivoa, projektovani su sledeći sadržaji:
  zajednički prostori koji se sastoje od stepeništa, hodnika i liftova,
  četiri jednosobna stana
  osam dvosobnih stanova
  dva trosobna stana
  Ukupno ostvarena struktura i broj stanova u objektu SPO 4/1 je:

40 jednosobnih stanova
80 dvosobnih stanova
18 trosobnih stanova
odnosno 138 stanova (Isto toliko i za objekat SPO 4/2).

O OBRADI I MATERIJALIMA

O unutrašnjoj obradi

Podovi: Granitna keramika je predviđena u liftovskom predprostoru, stepeništu, ulazu iz kolektivne garaže, evakuacionom izlazu, prostoru spremačice i magacinima lokala iz prizemlja.
Polimerni beton sa hemijski otpornom habajućom završnom oblogom predviđen je u garažama.
Na spratovima objekta, podovi su finalno obrađeni na sledeći način:
Granitna keramika je predviđena u stepeništima i stepenišnim hodnicima.
Hrastov parket prve klase je predviđen u ulazima, hodnicima, trpezarijama i sobama stanova.
Obrada pešačkih trotoara oko objekta: Finalna obrada pešačkih trotoara oko objekta je u štampanom betonu. Štampani beton koji se koristi za pešačke komunikacije je liveni, marke MB-35, sitnozrni sa dve frakcije, d=8 cm, dvostruko armiran armaturnom mrežom Q131 i fiber vlaknima.

O KONSTRUKTIVNOM SISTEMU

Osnovni konstruktivni sistemi objekta SPO 4/1 i SPO4/2 čine poprečni armirano-betonski zidovi, debljine 15 cm, na među osovinskom rastojanju od 440 cm, 375 cm i 225 cm, i međuspratne armirano- betonske ploče debljine 15 cm.
Noseća konstrukcija za horizontalne uticaje su jezgra, zajedno sa monolitnom pločom.
Ispod celokupnog podruma je predviđena armirano- betonska ploča na koti 73,13 m debljine 60 cm., koja je hidroizolovana, po sistemu “kade”. Celokupni objekat je fundiran na “franki” šipovima, u skladu sa preporukama iz “Elaborata o geomehaničkom istraživanju terena”. Maksimalni nivo podzemne vode za građevinsku parcelu 4 je 70,94 m, prema “Elaboratu o geomehaničkom istraživanju terena” od 08.2006. godine.
Kompletna armirano betonska konstrukcija je izvedena sistemskom oplatom DOKA .

ZVUČNA I TERMIČKA ZAŠTITA OBJEKTA

Objekti su od spoljašnje sredine termički i zvučno zaštićeni sendvič fasadnim zidovima i prozorima i balkonskim vratima od petokomornih PVC profila. Nezavisni sadržaji unutar objekta, međusobno su zvučno izolovani zahvaljujući projektovanom sloju etafona – plivajućeg poda određene debljine.

U Arhitektonskom smislu, po pitanju materijalizacije, arhitektonskog izraza i volumena,
želja projektanta je bila da kompleks bude savremen i odmeren,
očišćen od svega suvišnog, i da kroz buduće vreme potvrđuje ideju jednostavnog.

Detalji projekta

MESTO

Beograd

INVESTITOR

BLOK 67 ASSOCIATES» d.o.o.

OBJEKAT

SPO 4/1 i 4/2 – UNIVERZIJADA 2009

Izvođač radova

Građevinsko preduzeće GRADING

Galerija projekta

Pogledajte ostale reference